Vind uw Hotbath product

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Consumenten van Hotbath
Datum: april 2021

1. Definities
Afleveradres: het door Consument aan Hotbath aangegeven afleveradres. Fabricagedefecten: de door Hotbath en/of diens toeleveranciers vastgestelde fabricagedefecten aan de producten. Garantieperiode: de garantieperiode als bedoeld in het artikel 8 van deze Voorwaarden. Hotbath: Hot Bath B.V., Jan van Galenstraat 25, 3115 JG  te Schiedam ingeschreven onder nummer 27 28 30 30 bij de Kamer van Koophandel.
BTW nr.: NL815178888B01 Tel. 070-399 42 31  
E-mail: info@hotbath.nl  Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met Hotbath. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hotbath en Consument. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Consumenten van Hotbath. Webshop: de website shop.hotbath.nl.

2. Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden, in de versie geldig op de datum van bestelling, zijn van toepassing op alle door Hotbath gedane aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen Consument en Hotbath. Een beroep op afwijkingen van deze Voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien die afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Enige andere voorwaarden worden uitgesloten.

3. Aanvaarding
Door een bestelling in de Webshop te plaatsen, doet Consument Hotbath een bindend aanbod om een koopovereenkomst met Hotbath te sluiten. Een koopovereenkomst tussen Consument en Hotbath komt tot stand op het moment dat de Consument per e-mail de orderbevestiging van Hotbath ontvangt, die door Hotbath onverwijld wordt verzonden als bevestiging van een geplaatste bestelling door een Consument via de Webshop.

4. Prijzen
Hotbath verkoopt en levert de producten aan Consument tegen de op de website vermelde prijzen die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Kennelijke vergissingen of administratieve fouten kunnen te allen tijde door Hotbath worden hersteld. Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en heffingen, die van kracht worden tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de levering van de producten, zijn voor rekening van Consument en moeten door Consument aan Hotbath worden vergoed.

5. Betalingen
Betaling dient te worden gedaan via de in de Webshop aangegeven betaalmethoden en binnen de in de Webshop aangegeven betaaltermijn[1] . Consument is over alle bedragen die niet binnen de betalingstermijn zijn voldaan, wettelijke rente verschuldigd, ingaande op de eerste dag na verloop van de geldende betalingstermijn en te berekenen tot aan de dag van volledige voldoening. Indien betaling door Consument, na aanmaning daartoe, binnen de in de aanmaning gestelde termijn uitblijft, is Hotbath gerechtigd de wettelijk toegestane incassokosten in rekening te brengen.

6. Levering
Levering door Hotbath geschiedt uitsluitend naar het door Consument op de Website ingevulde Afleveradres. Consument dient Hotbath tijdig te informeren over eventuele wijzigingen in het Afleveradres. Hotbath zal geaccepteerde bestellingen onverwijld [1] doch uiterlijk binnen 30 dagen afleveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. [2] De levering wordt door Hotbath op het Afleveradres aangeboden op de begane grond achter de eerste deur, tenzij anders overeengekomen. Indien Consument herhaaldelijk niet wordt bereikt op het moment van levering of de zending niet accepteert, worden de verzendkosten aan Consument in rekening gebracht. Consument dient bij aflevering te controleren of de geleverde producten overeenkomen met het door Hotbath meegeleverde leveringsdocument en in onbeschadigde staat zijn en onverwijld melding te doen aan Hotbath van eventuele geconstateerde onregelmatigheden.

7. Herroepingsrecht
Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na aflevering de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden in welk geval Hotbath de aankoopprijs en leveringskosten voor aflevering van de producten zal vergoeden. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient Consument Hotbath schriftelijk per post of per e-mail op de hoogte te stellen van de beslissing de Overeenkomst te ontbinden. Consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier (hotbath.nl/herroeping) voor herroeping van de Europese Commissie. Consument dient het product onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Consument de verklaring tot herroeping heeft gedaan, aan Hotbath terug te zenden inclusief alle geleverde toebehoren en bij voorkeur in de originele verpakking. Consument draagt de directe kosten van het terugzenden van de producten. Hotbath vergoedt binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot herroeping de aankoopprijs en de leveringskosten voor aflevering van de producten. Er kan door Consument geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht voor producten die op maat voor Consument zijn gemaakt. Consument dient tijdens deze termijn zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Consument het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien Consument in het gebruik van de producten verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten waarvoor het herroepingsrecht is ingeroepen. Hotbath is gerechtigd om een dergelijke waardevermindering in mindering te brengen op de aan Consument terug te betalen aankoopprijs.

8. Garantie
Op alle door Hotbath aan Consument geleverde producten in Nederland geldt een garantieperiode van 2 (twee) jaar (de “Garantie”). De Garantieperiode gaat in op de datum van aflevering aan Consument. Gedurende de Garantieperiode zal Hotbath producten met Fabricagedefecten, ter keuze van Hotbath, repareren of vervangen. Indien herstel of vervanging naar het oordeel van Hotbath redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hotbath de daadwerkelijk door Consument betaalde vergoeding restitueren. In afwijking van het voorgaande geldt voor nieuwwaardige producten dat deze alleen voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking komen indien en zolang deze nog deel uitmaken van het door Hotbath gevoerde voorraadprogramma. Hotbath zal Consument voor nieuwwaardige producten maximaal de daadwerkelijk door Consument betaalde vergoeding restitueren, verminderd met de door Hotbath gemaakte behandelingskosten (zoals gespecificeerd in de Webshop). Defecten aan producten als gevolg van incorrect(e) assemblage, montage, gebruik of onderhoud door Consument of door derden, defecten aan producten als gevolg van externe oorzaken, of defecten aan producten als gevolg van niet-naleving van montage- of onderhoudsinstructies zijn uitgesloten van deze garantie. Slijtage als gevolg van regulier gebruik of andere natuurlijke processen of de noodzaak tot vervanging van componenten tijdens regulier onderzoek zijn eveneens uitgesloten van de Garantie. De Garantie geldt uitsluitend voor Consument en kan niet aan derden worden overgedragen. De door Hotbath verstrekte Garantie doet niet af aan alle andere rechten of vorderingen die de wet Consument toekent, waaronder de wettelijke waarborg dat afgeleverde producten aan de overeenkomst moeten beantwoorden en het recht op kosteloos herstel of vervanginguw rechten in het geval van non-conformiteit van een product.

9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Hotbath voor schade als gevolg van non-conformiteit of het niet voldoen aan overeengekomen leveringstermijnen dan wel voor schade die Consument anderszins lijdt als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, is uitgesloten, met uitzondering van aanspraken op vergoeding van schade als gevolg van dodelijke ongevallen, lichamelijk letsel of schade waarvoor aansprakelijkheid op grond van de wet niet kan worden beperkt of uitgesloten veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Voor zover de aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Hotbath beperkt tot de hoogte van de dekkingssom die door de verzekeringsmaatschappij van Hotbath wordt uitbetaald.
In catalogi, prijslijsten, online content en advertenties voorkomende afbeeldingen, maten, gewichten en andere specificaties of informatie beogen slechts een algemene voorstelling van de ontwerpen of producten van Hotbath te geven. Geringe en niet-essentiële afwijkingen of het niet op voorraad zijn van producten vormt geen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

10. Vragen en klachten
In geval van vragen of klachten kunt u tijdens reguliere kantoortijden contact opnemen met onze klantenservice. De contactgegevens van onze klantenservice zijn beschikbaar op: shop.hotbath.nl/contact.

11. Retourneren onder de Garantie
Indien Consument meent aanspraak te kunnen maken op de Garantie als bedoeld in artikel 8 van deze Voorwaarden, zal Consument Hotbath hierover schriftelijk informeren alvorens de producten te retourneren, onder vermelding van de specificaties van het product, de retourzending en de reden van retourneren. Het retourneren van producten is alleen toegestaan als dit door Hotbath schriftelijk akkoord is bevonden. De retourzending dient door Consument te worden voorzien van een voor de specifieke transportwijze geschikte verpakking, van adressering en begeleidende documenten. Consument ontvangt geen vergoeding voor geretourneerde producten met transportschade als gevolg van onvoldoende, ondeugdelijke of ontbrekende verpakking of transportwijze. Dergelijke producten worden op kosten van Consument retour gezonden. Als Hotbath na inspectie van het product vaststelt dat Consument terecht aanspraak op Garantie maakt, zal Hotbath de redelijke en noodzakelijk gemaakte transportkosten voor haar rekening nemen. In alle andere gevallen zijn de transportkosten voor het retourneren van de producten aan Hotbath en het retour zenden daarvan aan Consument voor rekening van Consument. De door Hotbath verstrekte Garantie doet niet af aan alle andere rechten of vorderingen die de wet Consument toekent, waaronder de wettelijke waarborg dat afgeleverde producten aan de overeenkomst moeten beantwoorden en het recht op kosteloos herstel of vervanginguw rechten in het geval van non-conformiteit van een product.

12. Eigendomsvoorbehoud en Retentierecht
Alle door Hotbath verkochte producten blijven eigendom van Hotbath totdat de vergoeding daarvoor, vermeerderd met eventuele rente en kosten, geheel is voldaan. Het is Consument niet toegestaan onbetaalde producten van Hotbath en/of producten die eigendom zijn van Hotbath te verwerken of verkopen of te verwerken, dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden. Hotbath heeft steeds het recht van reclame als bedoeld in artikel 7:39 BW.

13. Overmacht
Indien Hotbath door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, worden haar verplichtingen gedurende de overmacht toestand van rechtswege opgeschort. Indien een dergelijke overmacht toestand 6 (zes) maanden heeft voortgeduurd, hebben partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, mobilisatie, epidemieën en pandemieën, oproer, werkstaking, arbeidsgeschillen, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Hotbath, brand, stormschade, oorlogsgevaar, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, stroomstoringen, uitsluitingen, bedrijfsstoornissen, machinebreuk, problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, grootschalige productieproblemen, transportproblemen, vervoersstremmingen, transportvertraging en overheidsmaatregelen, zowel op internationaal als op nationaal niveau (waaronder in- en uitvoerbelemmeringen), bij Hotbath en/of haar toeleveranciers.

14. Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van Consument worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement Hotbath B.V. dat kan worden geraadpleegd in de Webshop.

15. Conversie
Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend is/wordt, wordt deze vervangen door een bepaling die wel geldig is en die het meest de inhoud en strekking van de nietig(e), vernietigde of onverbindend(e) gebleken bepaling benadert.

16. Wijzigingen Voorwaarden
Hotbath heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen van deze Voorwaarden treden in werking na bekendmaking daarvan, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een order de voor Consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

17. Geschillen en toepasselijk recht
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle geschillen zullen worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. Geschillen kunnen door Consument ook worden voorgelegd op het platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ODR-platform), dat toegankelijk is via www.ec.europa.eu/consumers/odr.